Najčešća pitanja

Pronađite odgovore na najčešća pitanja postavljena od strane studenata.

Nakon prijave putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU), pristupnici se obavezno moraju prijaviti putem obrasca i pristupiti dodatnoj provjeri koju organizira studij Logopedija, u terminu koji odredi studij Logopedija.
Dodatne informacije u svezi provedbe dodatnih provjera biti će pravovremeno dostupne na mrežnim stranicama studija Logopedija.

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija odvija se isključivo kao redoviti studij.

Upisna kvota je 30 redovitih studenata. * Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere, imaju kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom). Sve potrebne podatke o upisima moguće je dobiti na www.postani-student.hr.

Upisi na studij vršit će se putem sustava NISpVU tj. stranice www.postani-student.hrRang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija sastavlja se uz sustav bodovanja na temelju:
uspjeha u srednjoj školi
– položenih ispita na državnoj maturi
– provjere govorno-glasovnoga statusa – isključujući kriterij (ne boduje se) Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Uvjet (DA/NE) Broj bodova
OPĆI USPJEH DA 300 Vrednovanje uvjeta obaveznih/izbornih predmeta državne mature:
RAZINA                  (A/B)       Broj bodova
Hrvatski jezik           A                   200
Strani jezik                A                   200
Biologija ili
Psihologija*              A                   300
Matematika              B               Položeno
Uvjet za upis na studij položen je jedan od izbornih predmeta državne mature. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh. Provjera preduvjeta / sposobnosti provodit će se na Sveučilištu u Rijeci po pozivu, a uključuje:
1) Potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci  – isključujući kriterij 2) Provjeru jezično-govorno-glasovnoga statusa (intervju) – isključujući kriterij (čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća).

Upisi u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija logopedije obavljaju se za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj prema uputama Studentske službe Sveučilišta u Rijeci. Termini upisa i informacije o upisu biti će objavljene na mrežnim stranicama Studentske službe i studija Logopedija.

Odluku o visini participacije u troškovima studija donosi se za svaku akademsku godinu na sjednici Senata. Iznos školarine za preddiplomski sveučilišni studij Logopedija iznosi 7.370,00 kn. Ako pristupnik prvi put upisuje 1. godinu studija školarinu u cijelosti podmiruje MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ukoliko je student već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH, a upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na studiju Logopedija, obvezan je platiti iznos školarine.

Nije moguće izvršiti prelazak s drugog studija na studij Logopedija.

Ukoliko je pristupnik u protekloj godini uspješno prošao dodatnu provjeru koja je bila organizirana od strane Sveučilišta u Rijeci za potrebe upisa na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija, nije potrebno ponovno pristupiti istoj. Pristupnik je obavezan prijaviti se putem obrasca koji će biti dostupan na mrežnoj stranici studija te priložiti dobivenu potvrdu.
Za upis na studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci potrebno je uspješno obaviti dodatnu provjeru na Sveučilištu u Rijeci.

Uvjet upisa na studij Logopedija je završena državna matura. Prilikom upisa se vrednuju određeni obavezni i izborni predmeti državne mature (molimo vidjeti Uvjete upisa), stoga je polaganje državne mature nužan preduvjet za upis na studij.


Skip to content